Provozní řád

Zábava pro celou rodinu
Kontaktujte nás
+420 725 964 015
recepce@penzionharmonie.com
Menu

Minigolf Žlutice

Provozní řád


1. Návštěvní a provozní řád (dále jen řád) areálu MINIGOLF ŽLUTICE (dále jen areál) určuje podmínky pro návštěvu a jeho využívání.

1.1 Účelem provozního a návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách. 

1.2. Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním a návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

1.3 Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost svou a jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.

1.4 Žádný návštěvník nesmí svým chováním zavdat příčinu ke způsobení úrazu sobě nebo jiné osobě.

1.5 Provozovatel areálu si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním a návštěvním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

1.6 Každý návštěvník vstupující do areálu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do areálu. Osobní kontrola může být provedena pouze osobou stejného pohlaví.

 

2. Areál, který tvoří hřiště Minigolfu s umělým travnatým povrchem, zpevněné a nezpevněné plochy, je oprávněna navštívit a v rozsahu stanoveném tímto řádem využívat každá osoba, jež zaplatila vstupné, přičemž:

2. 1 osoby mladší deseti let jsou oprávněny areál navštěvovat a využívat pouze v doprovodu osoby starší osmnácti let
2. 2 děti nedosahující vzrůstu 110 cm jsou oprávněny areál navštěvovat a využívat bezplatně, avšak za dohledu osoby starší osmnácti let
2. 3 dětem mladším deseti let není z důvodu možného poškození jamek nebo úrazu povoleno využívat Minigolf bez dohledu osoby starší osmnácti let
2. 4 děti starší deseti let a mladší patnácti let mohou po zaplacení částky určené ceníkem využívat Minigolf pouze v doprovodu osoby starší patnácti let
2. 5 osobám pod vlivem jakýchkoliv psychotropních látek a alkoholu je vstup do areálu zakázán.

 

3. Každý návštěvník areálu je povinen:

3. 1 dodržovat pokyny osob vykonávajících dozor nad dodržováním řádu
3. 2 dodržovat pravidla Minigolfu
3. 3 na požádání osob vykonávajících dozor nad dodržováním řádu prokázat se platnou vstupenkou, v opačné případě zaplatit pokutu 200,- Kč a okamžitě opustit areál
3. 4 na požádání osob vykonávajících dozor nad dodržováním řádu prokázat se v případě hry Minigolfu dokladem o zaplacení hry (skóre-kartou), v opačném případě zaplatit pokutu 1000,- Kč a okamžitě opustit areál
3. 5 jakékoliv poškození zeleně či jakéhokoliv zařízení areálu neprodleně ohlásit osobám vykonávajícím dozor nad dodržování řádu
3. 6 nahradit vzniklou škodu, poškodí-li, zničí či zcizí zeleň či jakékoliv zařízení areálu.

3.7 Používat k pohybu po areálu pouze vyznačené cesty a chodníky, při přecházení přes jakýkoliv vodní tok pak jen můstky k tomu určené - v žádném případě není dovoleno překračovat vodní tok v prostoru jamky.

 

4. Je přísně zakázáno:

- vnášet do areálu zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

- vnášet do areálu a konzumovat zde drogy či jiné toxické látky

- vnášet do areálu natlakované nádoby

- kouřit, konzumovat alkohol a jídlo  mimo míst k tomu určených

- jezdit v areálu na kole, kolečkových bruslích nebo s jinými dopravními prostředky

- používat otevřený oheň, zapalovat nebo odstřelovat světlice či jiné pyrotechnické prostředky

- ničit zařízení a vybavení areálu

- popisovat, polepovat  nebo jinak znečišťovat zařízení areálu

- konat tělesnou potřebu mimo toalety

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- vodit zvířata do prostor celého areálu

- vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky

- ohrožovat bezpečnost či zdraví vlastní i ostatních návštěvníků areálu
- ničení, poškozování, popř. zcizování jakékoliv zeleně či jakéhokoliv vybavení areálu, vstup na plochy zeleně a vstup do prostor či zařízení areálu vyhrazených pouze obsluze

 

5. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

5.1 Osoby, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení provozního řádu, mohou být z areálu vykázány a může jim být do budoucna zakázán vstup do prostor areálu, a to na jakoukoli dobu.

5.2 Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

 

6. Ceny her a ztratného určují závazné ceníky provozovatele areálu.

6.1. Každý návštěvník areálu je po zaplacení cen stanovených ceníkem oprávněn ke hře a na základě sdělení svého příjmení, popř. po předložení dokladu totožnosti a uhrazení zálohy, má nárok na zapůjčení patřičného hracího náčiní.

7. Za věci v areálu odložené mimo zařízení určená k odkládání věcí se neručí.

8. Tento řád platí od 2. června 2017 do odvolání.


PRO VAŠI BEZPEČNOST A POŽITEK ZE HRY DODRŽUJTE, PROSÍM, TATO PRAVIDLA:

  1. Děti do 10 let mohou hrát a vstupovat na hřiště a do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby.
  2. Je zakázáno chození po jamkách mimo hru. Chození je povoleno pouze po určených a vyznačených chodnících.
  3. Na hřiště a do areálu je povolen vstup pouze v čisté a suché sportovní obuvi. Je zakázáno

vstupovat na umělou trávu v podpatcích.

  1. Na hřiště a do areálu není povoleno nosit sklo, ani jiné ostré a nebezpečné předměty.
  2. Prosíme, udržujte pořádek, odpadky nepatří na zem, ale do odpadkového koše.

Přísný zákaz odhazování žvýkaček.

  1. Je zakázáno volné pobíhání psů.
  2. Chovejte se maximálně ohleduplně k okolí, přírodě a celému areálu.

KONTAKTUJTE NÁS 

 

Email: recepce@penzionharmonie.com

Mobil: +420 725 964 015